ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. TARAFLAR

1.1 SATICI:

Unvanı: Banetti Gıda Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş 

Adres: 3. Organize Sanayi Bölgesi Kâmil Şerbetçi Blv. No: 44 Şehitkâmil / Gaziantep

Telefon: 0 (342) 337 98 98

Faks: 0 (342) 337 98 92

E-Posta: [email protected]

Mersis No.: 0719018781700021

 

1.2 ALICI:

Ad / Soyad / Ünvan: 

Adres: 

Telefon: 

E-Posta: 

 

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Bakanlık: T.C. Ticaret Bakanlığı

Kanun: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

Satıcı: Acarsan Makarna Un Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi

E-Ticaret Sitesi: Satıcıya ait banetti.market adlı internet sitesi

Taraf / Taraflar: SATICI ve ALICI ayrı ayrı / birlikte

Sözleşme: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ürün veya Ürünler: Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler

 

3. KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formunun konusu: Satıcı'nın, Alıcı’ya satışını yaptığı; nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün/Ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Resmi Gazete: 27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. Alıcı, işbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ / FİYATI, TESLİMAT BİLGİLERİ

Malın / Ürün / Ürünlerin özellikleri Satıcı'ya ait E-ticaret sitesinde yer almaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürün/ürünlerin temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya belirtilen tarihine kadar geçerlidir. Listelenen ve E-Ticaret Sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Alıcı’nın E-Ticaret Sitesi’nden elektronik ortamda sipariş verdiği, Ürün/Ürünlerin adedi, adı, satış bedeli, ödeme (tahsilat), teslimat ve fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir: ALICI dilerse, ödemeye, teslimata ve Sözleşme’ye ilişkin şikâyetlerini +90 800 536 77 77 numaralı Banetti Danışma Hattı’na iletebilir. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı hesaplaması aşağıda gösterilmiştir.

 

Adet

Ürün Adı

Satış Bedeli (KDV Dahil Toplam)

1 Adet  Birim Fiyatı: .................TL

Ürünlerin Toplam Fiyatı: .......... TL

Toplam Kargo Ücreti: ............TL

Toplam Tutar: ...............TL

 

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ödeme Şekli

 

Teslimat Bilgileri

Adı, Soyadı / Unvanı

Adres

Telefon

E-Posta

 

Fatura Bilgileri

Adı, Soyadı / Unvanı

Adres

Telefon

E-Posta

TCKN

 

5. ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formunun E-Ticaret Sitesi'nde onaylanması ile ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce, gerek sipariş bilgilerini gerekse E-Ticaret Sitesi'nin ilgili sayfaları-kısımlarında aşağıda yer verilen hususlara ilişkin tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

5.1 Satıcının unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri

5.2 Ürün/Ürünlerin E-Ticaret Sitesi'nden satın alınması sırasında yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin yöntemler

5.3 Satıcının mensubu olduğu Meslek Odaları (Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası) ve meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinilebileceği elektronik iletişim bilgileri (GSO Telefon: +90 (342) 221 09 00 (PBX)), (GTO Telefon: +90 (342) 220 30 30)

5.4 SATICI tarafından Alıcı’nın bilgilerine ilişkin uygulanan gizlilik, veri kullanımı-işleme ve elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda Satıcıya verdiği izinler, Tarafların bu konudaki hakları ve haklarını kullanım usulleri

5.5 Ürün/Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları

5.6 Sözleşme konusu Ürün/Ürünlere ilişkin SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntemleri ile Ürün/Ürünlerin temel özellikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcı’nın Satıcıya ödeyeceği toplam bedel)

5.7 Ürün/Ürünlerin Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler

5.8 Ürün/Ürünler ile ilgili ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların hak ve yükümlülükleri

5.9 Alıcı’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürün/Ürünler ve diğer mal-hizmetler

5.10 Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği

5.11 Cayma hakkı olan Ürünlerde, Ürün, cayma süresi içinde kullanım/tüketim talimatlarına, olağan yapısına ve/veya tüketim işleyişine, özelliklerine uygun davranılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde; Alıcı’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Satıcıya karşı sorumlu olacağı, Satıcının kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu tutarı Alıcı’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceğini kabul ve beyan eder.

5.12 Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürün/Ürünleri Satıcıya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar

5.13 Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme'nin ALICI tarafından E-Ticaret Sitesi'nde onaylanarak kurulmasından sonra, Alcı’ya elektronik posta ile gönderileceği ve ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Satıcının da üç yıl süre ile kendi nezdinde Sözleşmeyi saklayabileceği

5.14 Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı'ya şikâyetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceğini kabul ve beyan ederler.

 

6. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

6.1 Sözleşme konusu Ürün/Ürünlerin teslimatı kargo firması aracılığıyla SATICI tarafından Alıcı’nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Teslimat masrafı Alıcı’ya aittir. Teslimat masrafı: ........... TL olup, Ürün/Ürünlerin tüm vergiler dahil toplam tutarına eklenmektedir. SATICI, E-Ticaret Sitesi'nde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya ait olacaktır.

6.2 Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın Ürünü/Ürünleri geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün/Ürünlerin kargo firmasında beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

6.3 Teslimat, stokun müsait olması ve Ürün bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak kaydıyla; Alıcı’nın teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak işbu Sözleşme‘de belirttiği adrese en kısa sürede yapılacaktır. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler nedeni ile Sözleşme konusu Ürünü süresi içinde teslim edemeyecek ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Satıcının bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşmeyi feshedebilir.

6.4 Sözleşme konusu Ürün/Ürünlerin stokta bulunmaması halinde; Satıcının Alıcı’yı durumdan haberdar ederek, Alıcı’nın ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç 14 (on dört) gün içinde Alıcı’ya iade edilmesi şartıyla Sözleşme konusu Ürün/Ürünleri teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

6.5 SATICI, Sözleşme‘den doğan ifa yükümlülüğü süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.6 Ürün/Ürünlerin teslimatları yalnızca Alıcı’nın siparişini verirken belirttiği teslimat adresine, kapıya teslim şeklinde yapılacaktır. ALICI, siparişini verirken bildirmiş olduğu teslimat adresinin haricinde başka bir yerde teslimat talep etse bile, kesinlikle teslimat yapılmayacaktır. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile Ürün teslimatı yapılmaz. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkân veya bunun gibi Alıcı’ya aidiyeti belli olan yerler olması esastır.

6.7 SATICI tarafından, sipariş edilmeyen ürünlerin Alıcı’ya teslim edildiğinin tespit edilmesi durumunda; SATICI, Alıcı’ya telefon ya da elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapacaktır. Bu durumda Satıcının sipariş edilmeyen ürünü geri alma hakkı bulunmaktadır. ALICI, sipariş edilmediği halde kendisine teslim edilen ürünün bedelini ödeyerek kendisinde kalmasını talep edebilir. Aksi halde ALICI; bu ürünü kargo ücreti Satıcıya ait olmak üzere kargoya vererek Satıcıya iade etmekle yükümlüdür.

6.8 Sözleşme konusu Ürünün Alıcı’ya teslimi için işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanarak Satıcıya ulaştırılmış olması ve satış bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli Satıcının hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

7. ALICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 ALICI, Sözleşme konusu Ürünü teslim almadan önce kontrol edecek ve ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürünü kargo firması görevlisinden teslim almayacaktır. Aksi halde, teslim alınan Ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecek ve Alıcı’nın Ürünlerin eksik ve/veya hasarlı teslim edildiğine dair itiraz hakkı bulunmayacaktır. Teslimden sonra Ürün'ün özenle, uygun sıcaklıkta ve koşullarda korunması yükümlülüğü Alıcı’ya aittir.

7.2 ALICI, işbu Sözleşme ‘de belirttiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, Alıcı’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

7.3 Ürün/Ürünlerin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini ödememesi halinde, ALICI kendisine bu durumun bildirilmesini müteakip 3 (üç) gün içerisinde teslim aldığı Ürün bedellerini başka bir online ödeme türü ya da kredi kartı ile ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

7.4 18 (on sekiz) yaşından küçükler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler banetti.market üzerinden alışveriş yapamazlar.

 

8. SATICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1 SATICI, Sözleşme konusu Ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu Ürün, Alıcı’nın sipariş sırasında ilettiği talebi ile Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

8.2 SATICI, Ürün'ün tesliminin imkânsızlaştığını düşünüyorsa, yasal 30 (otuz) günlük teslimat süresini aşmamak kaydıyla, bu durumu Alıcı’ya bildirir. Bu takdirde ALICI; siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel 14 (on dört) gün içinde iade edilir.

 

9. CAYMA HAKKI

ALICI, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, satıcıya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

10. CAYMA HAKKI İŞLEMLERİ

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği'nin 15. maddesi gereğince; çabuk bozulabilen ve/veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler ile tek kullanımlık ürünlerin tesliminde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya yazılı bildirimde bulunulması ve kendisine teslim edilen Ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde Ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır.

 

11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

11.1 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek olan her türlü veriye ek olarak Alıcı’ya ait ad, soyadı, elektronik posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, kredi kartı bilgileri, mali veriler vb. bilgiler; Sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan işbu Sözleşme ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişiler tarafından süreli/süresiz kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

11.2 Alıcı’larla, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme işlemleri ve uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, elektronik posta, faks vb/diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişim kurulabilir.

11.3 ALICI tarafından E-Ticaret Sitesi'nde girilen bilgilerin ve yapılan işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafından kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden, ALICI tarafından korunmaları esas olup ilgisiz kişilerin erişiminin engellenmesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalar da dahil olmak üzere, gerekli tedbirlerin alınmasından ALICI sorumludur.

11.4 ALICI, Satıcıya E-Ticaret Sitesi'nde belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak, veri kullanımını/ işlenmesini ve/veya iletişimin durdurulmasını her zaman talep edebilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına gönderilmekte olan ticari elektronik iletiler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca Alıcı’nın talep etmesi halinde; hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgiler, Satıcının veri kayıt sisteminden silinir veya Alıcı’nın kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir.

11.5 ALICI, kişisel verilerinin; işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi gibi hususlarda Satıcıdan her zaman bilgi alabilir. ALICI ayrıca, kişisel verilerinin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması ihtimaline karşı bu verilerin kullanılmasına itiraz edebilir, SATICI tarafından ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararının giderilmesini Satıcıdan talep edebilir. Söz konusu talepler, SATICI tarafından, yasal süresi içinde incelenerek Alıcı’ya mevzuatta öngörülen sürelerde bilgi verilecektir. Bu süre zarfında, mevzuat hükümleri gereğince; gönderilmesi gerekli her türlü ticari elektronik ileti gönderilmeye devam edilebilir, Alıcı’ya ait kişisel veriler; yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince, SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişiler tarafından süreli/süresiz kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

11.6 E-Ticaret Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcının üçüncü kişilerle olan anlaşmaları hariç, tüm fikri sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcıya aittir.

11.7 E-Ticaret Sitesi'nden ulaşılan diğer internet sitelerinin kendilerine ait gizlilik ve güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerli olup oluşabilecek her türlü ihtilaflardan ve ALICI aleyhine doğabilecek neticelerden SATICI sorumlu değildir.

 

12. MÜCBİR SEBEP

Taraflar'ın işbu Sözleşme'nin imzalanması esnasında öngöremediği ve tarafların kontrolü dışında gelişerek Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini önleyecek sebepler ile aşağıda belirtilen sebepler;

banetti.market üzerinden ürün satışının herhangi bir neden ile idarece durdurulması

Ürünlerin nakliyesini engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar

Olağanüstü tabiat olayları (Deprem, sel felaketi, yangın gibi tüm toplumu çok etkili bir şekilde sarsacak nitelikte olacak olağanüstü tabiat olayları)

Grev ve lokavtlar

Bulaşıcı hastalıklar

Ekonomiyi ve sosyal yaşamı etkileyecek şekilde fiili savaş hali, olağanüstü hal, sıkıyönetim veya genel seferberlik ilan edilmesi

Nedeniyle SATICI, Sözleşme konusu Ürün/Ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI; siparişin iptal edilmesi, Sözleşme konusu Ürün/Ürünlerin varsa alternatifi ile değiştirilmesi veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişin iptal edilmesi seçeneğini tercih etmesi halinde, ödediği tutar iptal talebinin Satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde Alıcı’nın sipariş verirken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf ve yükümlülük getirmeden tek seferde iade edilir. Alternatif ürün tercih edilmesi halinde ise, Ürün'ün satış fiyatına ilişkin fark Alıcı’dan tahsil edilir.

 

13. GENEL HÜKÜMLER

13.1 ALICI, E-Ticaret Sitesi'nde Sözleşme konusu Ürün'ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, Sözleşme'nin kurulmasından evvel, sipariş verilen Ürünlerin özellikleri, Ürünlerin tüm vergiler dâhil toplam satış fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiği anlamına gelir.

13.2 ALICI, Sözleşme konusu Ürün'ün teslimatı için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcının Sözleşme konusu Ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, Satıcının herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.3 ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün'ün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

13.4 ALICI, E-Ticaret Sitesi'ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

13.5 ALICI, E-Ticaret Sitesi'ni kullanırken mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’ya ait olacaktır.

13.6 ALICI, E-Ticaret Sitesi'ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, 3. kişilerin maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde, mevzuata aykırı bir amaç için kullanamaz. Ayrıca, ALICI, 3. kişilerin E-Ticaret Sitesi'nde verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

13.7 E-Ticaret Sitesi üzerinden, Satıcının kendi kontrolünde olmayan ve/veya üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere bağlantı (link) sağlanabilir. Bu bağlantılar, Alıcı’ya başka internet sitelerine erişim kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve bağlantı verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

14. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Ön Bilgilendirme Formundan ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde alıcı ve Satıcının ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kabul etmişlerdir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olup elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edilmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.